PLAYERS

STRIKERS

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

MIDFIELDERS

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

DEFENDERS

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA

GOAL KEEPERS

SOFAPAKA

SOFAPAKA

SOFAPAKA